mauser
biographie    werkgruppen    texte
weiße tafeln  wandarbeiten   tontafeln    schriftenbögen   schriftenrolle    performances 
weiße tafeln / withe tablets


„tafelskulptur 380/12/30/15“
228 x 30 x 30 cm

(Hexagramm 50,8,43,22,54,13)


„tafelbild 16/63/43“

252 x 172 cm


tafelskulptur 14/2/60/9“
28 x 60 x 9 cm